Sai baba madhyan aarti – मध्या आरती

Sai Baba Madhyan Aarti in Hindi Lyrics 

sai baba madhyan aarti

1

घेवुनिया पंचारती करू बाबासनी आरती

साईसी आरती………..

उठा उठा हो बांधव ओवाळू हा रामधव

करुनिया स्थिरा मनुष्य, पाहु गंभीर तो द्यना

साईचे अहो

कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझेपै….

2

आरती साई बाबा, सौख्य दातार जीवा

चरण रजतली, ध्यावा दासा विसावा, भक्त विसावा-आरती

जया मनीं जैसा भव, तया तैसा अनुभव

दाविसी दयाधना, ऐसें तुझी ही माव – आरती

तुमचे नाम ध्याता, हरे संस्कार व्याथा

अगाध तव करणी, मार्ग दाविसी अनंत – आरती

कलियुगी अवतार, सगुण ब्रह्म साचार

अवतीर्ण झालासे, स्वामी दत्त दिगंबर-आरती

अथा दिवस गुरुवरी, भक्त करिती वारी

प्रभुपद पहावया, भव भव निवारी – आरती

माझा निजद्राव्य थेवा, तव चरणराज सेवा

मागणे हेचि अता, तुम्हा देवा धिदेव – आरती

इच्छा दिन चातक, निर्मळ खेळणे निज सुख

पाजावे माधवा या, सांभाळ आपुली भाक – आरती

3

जय देव जय देव दत्त अवधूत, साई अवधूत

जोडुनी कर तव चराणी ठेवितो माथा – जयदेव

१) अवतारासी तू येता धर्मते ग्लानी

नास्तिका नाही तू लावीसी निज भजनी

दाविसी नाना लीला असांक रुपाने

हरिसी दीनाचे तू संकट दिन रजनी – जय देव

२) यवन स्वरूपी एक्य दर्शन फवा दिधले

सांशय निरसुनिया तद्वैत घालविले

गोपीचंदा मंदा त्वांचि उधरीले

मोमीन वंशी जनमुनी लोका ताराले – जय देव

3) बेड ना तात्वी हिंदू यवनाचा कही

दावयासी झाला पुनरपि नरदेही

पाहसी प्रेमाने तू हिंदू – यवनही

देवीसी आत्मतत्वें व्यापक हा साई – जय देव

4) देवा साईनाथ त्वत्पदनात् वावे

परमयमोहित जन्ममोचन होऊनि वाहे

त्वत् कृपाया सकळांचे संकट निरसावे

देशी तारी दे त्वत्याशा कृष्णनेह दिला – जय देव

4

शिर्डी माझे पंढरपूर

साई बाबा रामावर………….1

शुद्ध भक्ती चंद्रभागा

भाव पुंडलिक जगा………..२

याहोयाहो अवघे जन

करा बाबा सी वंदन ……….3

गणु म्हणे बाबा साई

धव पाव माझी आयी……..4

5

घालीं लोटांगण वंदीन चरणीं

डोल्यानीपाहीं रूप तुझें,

प्रेमें आलिंगीं आनंदे पूजीं

भावे ओवळीं म्हंडे नामा……1

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बंधुचा सकजा त्वमेव

त्वमेव विद्या द्रवीण त्वमेव

त्वमेव सर्व मम देव देव……2

कायें वाचा मनसोंद्रियेरुआ

बुध्यात्मना वा प्रकृतिस्वाभवत्

करोमी यग्धात् सकला परस्मै

नारायण यति समर्पयामि…..३

अच्युतम केशव रामनारायण

कृष्ण दामोधर वासुदेव हरीम

श्री धर माधव गोपिकवल्लभम्

जानकीनायक रामचंद्र भजे…4हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

6

अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे

अनंता तुला ते कसे रे नामावे

अनंता मुखांचा चमकला शेष गाता

नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ……१

स्मरावे मनीं त्वत्पद नित्य भावे

उरावे तरि भक्तिसाठी स्वभावे

तरावे जगा तरुणी मायाता-नमस्कार….२

वसे जो सदा डावया संत लीला

दिसे अघ्या लोकापरी जो जनाला

परी अंतरी ज्ञान कैवल्यदत्त – नमस्कार….३

बारा लागला जन्म हा मनवाचा

नरा सारथका साधनीभूत साचा

धरू साई प्रेम गेला अहंता – नमस्कार…४

धरावे करी सान अल्पज्ञ बाळा

करावे आम्हा धन्या चुंबोनि गेला

मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास अता – नमस्कार..5

सुरदिक ज्यांच्य पद वंदिती

शुकादिक ज्ञाते समनत्व देति

प्रयागदी तीर्थे पाडी नम्र होता – नमस्कार..6

तुज्या ज्या पडा पाहता गोपबळी

सदा रंगली चित्स्वरूपी मिलाली

कै रासक्रीडा सर्वे कृष्णनाथ -नमस्कार..7

तुला मांगतो मांगणे एक धावे

करा जोडितो दीन अत्यंत भावे

भावी मोहनीराज हा तरि अता – नमस्कार

साष्टांग श्री साईनाथ………..8

7

ऐसा येई बा साई दिगंबरा

अक्षयरूप अवतार, सर्वही व्यापक तू

श्रुतीसारा, अनुसया त्रिकुमारा…ऐसा….१

काशी स्नान जप, प्रती दिवशी

कोल्हापूर भिक्षेसी, निर्मळ नाडी तुंगा

जल प्रशी, निद्रा मधुर देशी…ऐसा…२

झोळी लोंबतासे, वां करी

त्रिशूल डमरू धरी, भक्त वरदा सदा, सुखकारी

देशेल मुक्ती चारी…ऐसा…३

पायी पादुका, जप माला, कमंडलू मृगछळा

धारण करिशी बा, नाग जात, मुगुट शोभतो

matha…ऐसा…..4

तत्पर तुझ्या याजी ध्यानी, आकाश त्यंचे सदनी

लक्ष्मी वास करी, दीनराजानी

रक्षीसी संकट वारुनी…ऐसा…५

या परी ध्यानुळे, गुरुराया

द्रुष्य करी नयन या, पुराण-नंद सुखे,

हाय काया, लावीसी हरिगुण गया…ऐसा…६

8

सदा सत्वरूपा चिदाननदाकांड,

जगत्संभवस्था न संहार हेतुम्

स्वभक्ते चया मानुषा दर्शयन्तः

नमामि श्वरम् सद्गुरु साईनाथम्

भवद्वांत विध्वं समर मध्यम्

मनोवागाथा मुनिर्ध्यान गम्यम्

जगत् दिपकं निर्मलं निर्गुणं त्वा नमामि…

भवबोधि मागर्दितां जनाना

स्वपद श्रितां स्वभक्ति प्रियनम्

समुद्रनर्थम कालो संभववंत नमामि…

सदा निंबविरक्षस्य, मूलधिवासत

सुधास्रविणम तिक्तमपि – प्रियं तम ।

तरुम्कल्प वृक्षाधिकम् साधयंतम नमामि…

सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादि खेचर

भवद भव बुध्या सपर्यादीसेवम्

नृणां कुर्वतम भक्ती मुक्तिप्रदम् तम् नमामि…

अनिका श्रुतत अर्क्य लीला विलासै

समविष त कृतेशं भास्व तत् प्रभावम्

अहं भव हीनम् प्रसन्नतमभवम नमामि…..

सतम विश्राम राम मेवाभिराम

सदा सज्जनाय संस्तुथं सनमब्धि

जनमोददम् भक्त भद्र प्रदम तम् नमामि….

अज्जन्माद्यमेकं परम ब्रह्म साक्षात् स्वयं

सम्भावं राममेव वतीमम्

भवत दर्शनास्तं पुनितः प्रभोहं नमामि…

श्री साई शा कृपानिधेखिला

सर्वार्थ सिद्धी प्रादा

युष्मत् पदराज प्रभवमा तुलं

धतपि वक्तं सद्भक्त्य शरणं कृतम्

जाली पुत्र संपा पितो स्मिप्रभो

श्रीमत् साई परेश पद कमला

नान्यां छरण्यं मामा

सालरूप धरा रघवोत्तम भक्तकम्

विबुध द्रुमन प्रभूं

मायायो पहात चित्त शुधाये

चिंतयमहामहर्निशं मुदा

शरत सुधा शुप्रतिमा प्रकाशन

कृपापात्रं तव साई नाथ

त्वडिया पडब्जी सम श्रीतनम्

स्वछायाया तपमापा करोतु

उपासना दैवत साईनाथ

स्त वैरामयोपासनिना स्तुत्स्वम्

रामेणमनो मे तवा पदयुग्मु

भृंगो यथब्जे मकरं दलुब्धा

आणिक जनमर्जितपाप संक्षयो

भवेत् भवत पदा सरोज दर्शनात

क्षमास्व सर्वाना परध पुंजा कां प्रसीद साईश

गुरु ज्ञानीदे

श्री साईनाथ चारनामृत पुत्रचित्त

स्तत्पद सेवा नर्तः राज्यांच भक्त्या

संसार जन्यधुरीतो ध्वनीर्गतस्ते

कैवल्य धाम परम समवपनुवंती

स्तोत्रमेता पथे भकत्य यो नरस्तं मनः सदा

सद्गुरु साईनाथांची कृपा पत्रं भवेद ध्रुवम्

साईनाथ कृपा स्वरदु सत्पाध्या कुसुमवल्लः

श्रयसेच मनः शुध्ये प्रेमसूत्रेण गुंफिता

गोविंद सुरी पुत्रें काशीनाथभिधाना

उपासनित्य पाख्यें श्री साई गुरवर्पिता

इति श्री साईनाथ महिन्मा स्तोत्रम् संपूर्णम्

ओम यज्ञेन यज्ञमयजांत

देवस्थानी धर्मानि प्रथममन्यासन

ते हा नकान महिमंह सचंत यात्रा पुर्वे साध्या सन्ति देवा

ॐ राजाधिराजाय प्रासाह्यसहिने नमो

वय वैश्रवणय कुर्महे

सा मी कामकामकामया महान

कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजायनामः

ओम स्वस्ति सम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं विराज्यं

परमेष्ठ्यम् राज्यं महाराज्य मधी पत्य

मयं समन्तपरायि स्यात्सर्वा भौमः सर्वयुषः

अंतदा परार्धात पृथ्वीवै समुद्र पर्यत्या एकरलिती ।

तदाप्येश श्लोकोभि गीतो मारुताः

परिवेशतरो मारुत्या श्यावस्गुहे

अविक्षितस्य कामप्रेरविश्वेदेवः सभासद् इति ।

10

कर्चर्णकृतं वाकायजेन कर्मजन वा

शरावन्नयंजन वा मनसन् वा परधम्

विदितमविदितां वा सर्वमेतत् क्षमास्व

जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ

Leave a Comment